Shing-ling-mei Wudang qigong Dragon Movement

Government letter of endorsement

Shing-ling-mei Wudang qigong Phoenix Movement

Xirong Pei, 17th generation patriarch of Wudang qigong

Masters Wang (left) and Pei (right): 18th and 17th generation patriarchs of Wudang qigong